Hirdetési feltételek

Balatonozz.hu üzemeltetője, mint "Szolgáltató": CONTENET Kft.

Székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 8.
Adószám: 14188309-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-892880

 

 1. ÁSZF (Általános Szolgáltatási Feltételek) hatálya és módosíthatósága

  1.1 Jelen ÁSZF a Balatonozz.hu használata, valamint a Szolgáltató reklámtevékenységének, és reklámtevékenységnek nem minősülő egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi jogviszony tekintetében meghatározza a szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket a felek jogait és kötelezettségeit. A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.

  1.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ("Ptk."), és a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

  1.3 A jelen ÁSZF 2011. április hó 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a Hirdetők a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes hirdetési szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.

  1.4 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Hirdetőknek nem minősülő Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. A Hirdetők a Hirdetés megjelentetésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

  1.5 A módosítások a Hirdető által elfogadottnak minősülnek, amennyiben a Hirdető a Szolgáltatásokat a módosítások hatályba lépését követően továbbra is igénybe veszi.

 2. A Weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések

  2.1 A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

  2.2 Tilos a szálláshirdetési adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni- engedélyezett eseteket kivéve. A Szolgáltató minden polgári és büntetőjogi lépést megtesz az ilyen eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.

  2.3 Tilos továbbá

  a. a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése;

  b. a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;

  c. bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

  2.4 Nem engedélyezett a logó, piktogram, saját, illetve egyéb weboldalra mutató link (a szolgáltatás megrendelése nélkül), teljesen más ingatlant ábrázoló kép, nyilvánvalóan más előfizetőhöz köthető kép, nyilvánvalóan utólag feliratozott fénykép, illetve egyéb, a fenti feltételeket nem teljesítő kép sem. Az ezeknek a kritériumoknak nem megfelelő képeket a rendszer törli.

  2.5 A Balatonozz.hu szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

  2.6 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a hirdetők által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben, és a folyamatban lévő szolgáltatás díja is teljes mértékben megilleti.

  2.7 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

 3. Adatvédelmi irányelvek és adatkezelés

  3.1 A Szolgáltató a Hirdetők által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli.

  3.2 A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

  3.3 A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. A megadott adatok többségének módosítását a Weboldalon el lehet végezni.

  3.4 A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásának, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.

  3.5 A Felhasználókról a Szolgáltató ezen felül csak olyan információkat gyűjt, amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

  3.6 A Felhasználó beleegyezése nélkül a Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat nem kapcsolja össze, és azokat harmadik személy részére sem az ÁSZF időbeli hatálya alatt, sem annak visszavonását követően nem adja át, harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

  3.7 A Szolgáltató az adatfelvétel során a Felhasználókat megfelelően tájékoztatja.

  3.8 A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó és a Hirdető hozzájárul ahhoz, hogy az ÁSZF jelen fejezetében és a Szolgáltató adatvédelmi szabályzatában leírt módon, célból és terjedelemben a Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait. E körben a Hirdető tudomásul veszi, hogy Hirdetés csak akkor tehető közzé, ha a Hirdető a Szolgáltató részére megadja a cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, lakóhelyét, valamint mindazon adatait, amelyek a hatályos törvényi szabályozás alapján a szolgáltatás megfelelő lebonyolításához szükségesek. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

  3.9 A Szolgáltató minden eszközzel köteles védeni az általa tárolt adatok biztonságát, hogy ahhoz harmadik személy jogosulatlanul ne férjen hozzá. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozza.

   

 4. A Hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

  a. jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;

  b. indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;

  c. a Balatonozz.hu megítélése szerint sértheti az Balatonozz.hu üzleti partnerei vagy a szolgáltatásai felhasználóinak jogait; érdekeit.

  d. spam hirdetésnek minősül

Jogok és kötelezettségek
 1. A Felhasználók jogai és kötelezettségei:

  5.1 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a szállás hirdető felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

  5.2 Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

  5.3 A Balatonozz.hu által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel.

  5.4 Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, illetve minden egyéb, Balatonozz.hu által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás a Contenet Kft. kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.

  5.5 A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Balatonozz.hu oldalon elhelyezett hirdetésében köteles az adatait és a foglaltsági naptárat időszerűen frissíteni, hogy az mindenkor a valós állapotot mutassa.

  5.6 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Balatonozz.hu oldalon nem tölthető fel ingyen hirdetés.

  5.7 A feladott szállás hirdetések a a hirdetési díj után jelennek meg a Szolgáltató oldalán.
  A Hirdetőnek 8 naptári nap áll rendelkezésére a hirdetési díj befizetésére. Amennyiben 8 napon belül nem érkezik meg a Contenet Kft. számlájára vagy postacímére a hirdetői díj, az adott hirdetést törli a rendszer.

  5.8 A Hirdető tudomásul veszi, hogy a 100%-os garancia visszafizetés igénybevételéhez a reklamációját csak kézzel írott levélben, postai úton tudja megtenni a Szolgáltató felé, melyben feltünteti a bankszámlaszámát. A Hirdető elfogadja, hogy a Szolgáltató csak banki átutalással köteles visszafizetni a hirdetési díjat, postai úton, csekken nem köteles azt rendezni.

  5.9 A Felhasználó elfogadja, hogy a Balatonozz.hu rendszeres automatikus tájékoztató üzeneteket küld a hirdetésfeladáshoz használt e-mail címére, a hirdetés feladásának, módosításának, törlésének, az érvényességi idő lejártának, a hirdetésfigyelő aktivitásának tényéről. Ezek az üzenetek nem minősülnek reklámnak, csupán a Felhasználó által feladott hirdetések állapotáról tájékoztatnak.

  5.10 A Hirdető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Hirdetőre hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.

  5.11 A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Hirdető feladata.

  5.12 A Szolgáltató nem végez ingatlanközvetítői tevékenységet, az ügyfelekkel közvetlen módon nem tartja a kapcsolatot, ez kizárólag a Hirdetők joga és kötelezettsége. A Szolgáltató kizárólag honlap elkészítésével, fenntartásával, üzemeltetésével, fejlesztésével foglalkozik.
  Ennek értelmében a Hirdetők kizárólagos felelőssége alá tartozik az ingatlanközvetítői tevékenység végzéséhez szükséges hatósági bizonyítványokkal és engedélyekkel rendelkezzen.

  5.13 A Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetés megrendelésével a Szolgáltató sem részben, sem teljes terjedelemben nem vállalja át a Hirdetőre az ügyfelekkel kötött ügynöki/ingatlanközvetítői szerződésből eredően vagy azzal összefüggésben háruló feladatokat és kötelezettségeket.

  5.14 Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetések elhelyezését, környezetét – ideértve a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett egyéb reklámokat is -, sorrendjét a Szolgáltató határozza meg. Más Hirdetés hatálya alá tartozó más reklám ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Hirdető nem kifogásolhatja, igényt a Hirdetés közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.

 2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

  6.1 A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

  6.2 A Szolgáltató jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket - akár ingyenesek, akár olyanok, amelyekért valamilyen formában fizettek a felhasználók - a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje.

  6.3 A Szolgáltató jogában áll, hogy a kiegyenlítetlen díjú szállás hirdetéseket az 8 napos díjbefizetési határidő lejárta után törölje.

  6.4 A Szolgáltató tiszteletben tartja az üzemeltetési terület államának vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult alkalmazni mindazon következményeket, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges.

  6.5 A Balatonozz.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a Balatonozz.hu által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog a Contenet Kft.-t illeti.

  6.6 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Balatonozz.hu oldalon megjelentetett szállás hirdetéseket felhasználja és megjelentesse saját nyomtatott és online kiadványaiban,reklámjaiban, illetve egyéb más hirdetési felületen.

  6.7 A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

  6.8 Az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Balatonozz.hu a legnépszerűbb böngészők (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) legfrissebb változatának használatát támogatja.

  6.9 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

  6.10 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye.

  6.11 A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

  6.12 A Szolgáltató jogosult eltávolítani azokat a Hirdetéseket, melyek bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérthetik, illetve egyéb szerzői és szomszédos jogokat sérthetnek.

  6.13 Amennyiben a Hirdető a rendelkezésére bocsátott hirdetési felületeken a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül a Balatonozz.hu számára konkurens vagy a Szolgáltató üzleti érdekeit egyéb módon sértő Hirdetést jelenít meg a Szolgáltató jogosult a Hirdetés eltávolítására a Hirdető előzetes értesítése nélkül.

  6.14 A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben is megtagadhatja, ha az technikai okokból nem teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. A már közzétett és az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző Hirdetések megjelenését a Szolgáltató felfüggesztheti.

  6.15 Szolgáltató jogosult egyoldalúan a Szolgáltatást felfüggeszteni, abban az esetben is, ha Hirdető olyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF különös rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú felmondásra is okot adna, valamint abban az esetben, ha Hirdető a fizetési kötelezettségének teljesítésével a szolgáltató által meghatározott fizetési határidőt meghaladóan késedelembe esik. A szolgáltatás felfüggesztése a Hirdető valamennyi, a Szolgáltatónál lévő Hirdetésére kiterjed a számla kiegyenlítéséig.

  6.16 A Szolgáltató az általa használt szoftverek és ügyfelei adatbázisának biztonsága érdekében adatokat csak a számára biztonságos és általa ellenőrzött forrásból fogad el. A Szolgáltató fenntartja a jogot az adatok átvételének megtagadására, amely olyan partnertől vagy szoftverből származik, amelyet biztonsági szempontból kockázatosnak ítél. Ilyen esetekben a Szolgáltatónak joga van a meglévő szolgáltatást azonnali hatállyal, az erre való hivatkozással megszüntetni.

  6.17 A Szolgáltatás fenti okokból történő felfüggesztése, megszüntetése nem mentesíti Hirdetőt a felfüggesztés, megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól. Ilyen esetekben Szolgáltató a már teljesített szolgáltatásokat a Szolgáltató hirdetési rendszerének, valamint az esetlegesen megkötött szerződés szellemének megfelelő díjszabás szerint jogosult kiszámlázni. A felfüggesztés tartamával a Szolgáltatás-nyújtási kötelezettség határideje nem hosszabbodik meg.

  6.18 A Szolgáltató a Hirdető által befizetett hirdetési díj befizetésének napjától számítva 1 éven keresztül szerepelteti az adott hirdetést a weboldalán, amennyiben az nem ütközik az ÁSZF bármely pontjával.

  6.19 100%-os Garancia után a pénz visszafizetési igényt, reklamációt a Szolgáltató kizárólag kézzel írott formában köteles elfogadni a Hirdetőtől, melyet a Szolgáltató postacímére küld el. A Szolgáltató kizárólag banki átutalással vállalja a hirdetési díjvisszafizetését, postai úton nem köteles pénzt visszafizetni.

 3. Felelősség kizárása

  7.1 A Balatonozz.hu oldalain elhelyezett szálláshirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség. A Balatonozz.hu üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a Balatonozz.hu oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik a Balatonozz.hu oldalain elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is.

  7.2 A Balatonozz.hu nem vállal felelősséget:

   a. az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

   b. az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;

   c. a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;

   d. a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;

   e. egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;

   f. felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;

   g. a rendszer használatából adódó károkért,

   h. bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Balatonozz.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

 4. 7.3 A Szolgáltató nem folytat helyszíni szemlét így nem vonható felelősségre a honlapon szereplő szállások vonatkozásában az árakra vonatkozó adatok piaci viszonyoknak megfelelőségért és valóságáért. Az ebből eredő jogkövetkezményekért a felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli, aki köteles mentesíteni a Szolgáltatót a harmadik személyek részéről a vele szemben érvényesítésre kerülő valamennyi igénytől.

 5. Egyéb rendelkezések

  8.1 A Balatonozz.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a változtatás jogát mind az általuk üzemeltetett weboldalak, mind pedig az azokon szereplő hirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében.

  8.2 Fenntartjuk továbbá a hirdetések, reklámok és egyéb, a Balatonozz.hu oldalain elhelyezett hirdetések törlésének jogát az alábbi esetekben:

  a. megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;

  b. jogsértést megvalósító hirdetés;

  c. az etikett szabályaival vagy jó erkölcsbe ütköző hirdetés;

  d. duplikált hirdetés (egy hirdetés ugyanazon hirdető által történő többszöri feladása)

  8.3 Egy regisztrált partner csupán egyszer tölthet fel egy adott hirdetést. A hirdetések folyamatos ellenőrzés, moderálás alatt állnak. Mindazon hirdetések, melyek megszegik a fent említett szabályokat azonnali törlésre kerülnek.

  8.4 Egy adott e-mail cím, vagy telefonszám csak egy hirdető adatai között szerepelhet.

  8.5 A hirdetések szöveges részében (a leírásban) csak a hirdetéssel kapcsolatos információk szerepelhetnek. Telefonszám, e-mail cím, link (ez utóbbi külön szolgáltatás igénybevétele nélkül) nem kerülhet bele ebbe a szövegbe. A Balatonozz.hu fenntartja a jogot az ilyen tartalmak törlésére.

  8.6 Fenntartjuk a Balatonozz.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas. Ilyen esetekben a Balatonozz.hu az egyébként szokásos hirdetési díjat számlázza ki a tartalmak elhelyezőinek, és a díjat a tartalom törlését vagy módosítását követően is teljes összegben kötelező megfizetni.

 6. Díjazás

  9.1 Az egyes szolgáltatások mindenkori díjszabását a Szolgáltató a Balatonozz.hu weboldal kezelőfelületén közzéteszi.

  9.2 A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat egyoldalúan módosítani.

  9.3 A Szolgáltató postai úton küldi a sárga csekket, és a számlát a Hirdető által a hirdetői fiókban megadott postázási címre. Amennyiben a csekk vagy a számla nem érkezik meg a Hirdető postacímére, a Szolgáltató újra elküldi azt, amennyiben erről a Hirdető értesítette. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a címet a Hirdető nem megfelelően töltötte ki, és a csekk, számla ez okból kifolyólag nem érkezik meg a Hirdetőnek.

 7. Regisztráció speciális feltételei

  10.1 A Felhasználó regisztrációval hozzájárul a regisztráció során megadott személyes adatainak – az ÁSZF általános rendelkezéseiben meghatározott célú és tartalmú – kezeléséhez az ott megfogalmazottak szerint.

  10.2 A regisztráció során Felhasználó elfogadja, hogy a weboldal technikai és tájékoztató elektronikus üzeneteit (a továbbiakban: Rendszerüzentek) – melyek a Balatonozz.hu weboldalról közölnek információkat esetenként – köteles igénybe venni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az üzenetek fogadása a regisztráció feltétele.

  10.3 A regisztráció során Felhasználó tudomásul veszi, hogy automatikusan felkerül a Hírlevél adatbázisába, mellyel igénybe veszi a Szolgáltató direkt mail szolgáltatásait, melynek keretében a regisztráció során megadott e-mail címére kap tájékoztató, marketing és reklám tartalmú üzeneteket. Az első Hírlevél megérkezése után a Felhasználónak módjában áll a Hírlevélről leiratkozni. A Hirdetőnek nem minősülő Felhasználóknak módjukban áll a Hírlevél szolgálatatást igénybe venni a Hírlevélre való feliratkozással.

  10.4 A nem regisztrált Felhasználónak lehetősége van a Véleményezés lehetőségével élni a szállás értékelésének formájában, akként, hogy Vélemény megtételével egyidejűleg elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató technikai okokból és a jelen ÁSZF végrehajtása céljából kezelje IP címét az ÁSZF általános rendelkezései szerint.

  .

 8. Vélemények esetleges törlése

  11.1 Formailag tilos az olyan vélemények közzététele, mely a weboldal technikai működését, vagy annak rendeltetésszerű használatát akadályozza így különösen:

  a. a Weboldal működését befolyásoló kódot tartalmaz;

  b. programokat, JAVA-alkalmazásokat, automatikusan induló file-letöltéseket tartalmaz;

  c. szöveg nélküli hozzászólást, nagyméretű képet vagy ilyen file-t tartalmaz.

  11.2 Tartalmi szempontból tilos az olyan Vélemények közzététele, mely közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, bármely csoport vagy személy jogait, érdekeit sérti, így különösen:

  a. bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást tartalmaz;

  b. már kimoderált vagy közzétett Véleményt ismétel meg (flood);

  c. témához nem kapcsolódó bejegyzést tartalmaz (offolás);

  d. agresszív, durva, obszcén, fenyegető vagy ízléstelen hangnemben fogalmazott;

  e. rasszista, kirekesztő, gyűlöletkeltő, rágalmazó vagy becsületsértő vagy egyébként személyiségi jogokat sért, illetve ilyen tárgyú weboldalra mutató linket tartalmaz;

  f. politikai agressziót vagy politikai agitációt tartalmaz;

  g. személyes adatnak az érintett hozzájárulása nélküli közzétételét tartalmazza;

  h. a jelen ÁSZF általános rendelkezéseinek 1.1 pontja értelmében Hirdetésnek tekinthető;

  i. moderátort, a Szolgáltatót vagy a Szolgáltató bármely alkalmazottját sértő, becsmérlő megjegyzést tartalmaz;

  j. más Felhasználót (nick-jét) sértő, becsmérlő megjegyzést tartalmaz;

  k. olyan hiperhivatkozást tartalmaz, ami olyan weboldalra mutat, melynek tartalma az ÁSZF szabályaiba ütközik;

  l. szerzői jogot sért (jogsértő képek, plagizálás stb.)

  11.3 Főszabályként a törölt Véleményekre érkező válaszok is törlésre kerülnek, kivéve, ha tartalmuk a törölt hozzászólás hiányában is érthető.

 9. Felhasználó jogainak korlátozása, Felhasználó kizárása

  12.1 A Szolgáltató jogosult a jelen fejezetben foglalt moderálási szabályokat megsértő Felhasználók jogainak korlátozására, illetve a Felhasználók kitiltására az alábbiak szerint:

  a. a jelen fejezetben foglalt szabályokat szándékosan megsértő Felhasználók hozzászólási jogait a Szolgáltató korlátozhatja, olyan módon, hogy további hozzászólási vélemény nyilvánítási lehetőséget nem biztosít számára.

  b. a jelen fejezetben foglalt szabályokat szándékosan és ismétlődően megsértő Felhasználók összes addig közzétett Véleményét is törölheti a Szolgáltató a Felhasználó értesítése nélkül is.

  c. amennyiben a Felhasználó Véleményei kirívóan súlyosan és/vagy többször ismétlődően sértik a jelen ÁSZF Véleményre és Moderálásra vonatkozó szabályait a Szolgáltató jogosult a Felhasználó időszakos vagy végleges kitiltására a Felhasználó értesítése nélkül is.

A fentiekben foglaltak el nem olvasása nem mentesít azok betartása alól.